IPR-NEUVONTAPALVELU ARKISIN 09:30-11:30   +358.(0)50 3563654


Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry:n säännöt 
(PRH:n päätös 22.5.2014 / Diaarinumero: 2014/001001Y)
 
 
1§ Nimi ja kotipaikkakunta
Yhdistyksen nimi on Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry, Finska Uppfinnarnas Centralförbund rf, kotipaikkana Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa. Liitosta voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Inventors’ National Federation (FINF).
 
2§ Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on keksijöiden ja keksintötoimintaa edistävien yhdistysten valtakunnallisena
keskusjärjestönä:
-       tukea suomalaisia keksijöitä ja edistää ja kehittää keksijätoimintaa,
-       toimia jäsentensä aatteellisena ja ammatillisena yhdyssiteenä,
-       edustaa jäsenistöään kotimaassa ja ulkomailla,
-       edistää keksijöiden yhteistoimintaa ja keksintöjen hyödyntämisen yleisiä edellytyksiä,
-       valvoa keksijöiden yleisiä ja yhteisiä etuja,
-       edustaa alan yleistä asiantuntemusta.
 
3§ Toiminta
Tarkoituksena toteuttamiseksi liitto harjoittaa tiedotus-, ja julkaisu-, näyttely- ja kilpailutoimintaa, järjestää
kokouksia ja koulutusta, antaa lausuntoja sekä tekee aloitteita ja esityksiä.
 
Liitto voi myös järjestää keräyksiä, arpajaisia ja adressimyyntiä asianomaisella luvalla sekä omistaa kiinteää ja irtainta
omaisuutta, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja ja jälkisäädöksiä sekä määrätarkoituksiin annettuja
varoja ja omaisuutta.
 
4§ Jäsenyys
Liiton varsinaisen, äänivaltaisen jäsenistön muodostavat rekisteröidyt yhdistykset, jotka liiton hallitus jäseneksi
hyväksyy. Jäsenyyttä haluavan yhdistyksen on tehtävä kirjallinen anomus hallitukselle ja esitettävä sääntönsä
hyväksyttäväksi. Jäsenen halutessa muuttaa sääntöjään, on ne ennen muutoksen rekisteröimistä esitettävä liiton
hallitukselle hyväksyttäväksi. Sen lisäksi voi liitolla olla:
-       kannatusjäseniä, jollaisiksi hallitus ottaa sellaisen yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai
rekisteröidyn säätiön, joka tukee liiton toimintaa ja tarkoitusperiä,
-       kunniajäseniä, joiksi liittokokous voi hallituksen esityksestä kutsua liiton hyväksi toimineita erityisen
ansioituneita henkilöitä,
-       kirjeenvaihtajajäseniä, jotka hallitus kutsuu ulkomailla toimivista liiton edustamisen alojen asiantuntijoista ta
keksijätoimintaa harjoittavista henkilöistä tai yhteisöistä.
 
5§ Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaiset jäsenet ovat velvolliset suorittamaan liitolle vuosittain jäsenmaksun, joka perustuu jäsenten lukumäärään.
Kannatusjäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun. Varsinaisten- ja kannatusjäsentenjäsenmaksun suuruuden
seuraavalle vuodelle päättää syyskokous. Liiton kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet ovat jäsenmaksuvelvollisuudesta
vapaat.
 
6§ Eroaminen ja erottaminen
Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liittokokouksen pöytäkirjaan. Eroavan velvollisuudet liittoa kohtaan raukeavat seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Jos jäsen on toiminut liiton sääntöjen vastaisesti, vahingoittanut liittoa tai olennaisesti vaikeuttanut sen tarkoitusperien toteuttamista, jäsen voidaan hallituksen yksimielisellä päätöksellä erottaa liitosta määräajaksi tai kokonaan. Kokonaan erotettava jäsen voi vaatia hallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista päätöksen alistamista seuraavan liittokokouksen ratkaistavaksi.
 
7§ Päätäntävalta
Liiton päätäntävaltaa käyttää liittokokous. Varsinaisia liittokokouksia pidetään vuosittain kaksi. Kevätkokous pidetään
maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
 
8§ Äänioikeus
Liittokokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni jokaista alkava kahtakymmentä (20) sellaista jäsentään
kohti, joista liitto on saanut sille kuuluvan jäsenmaksuosuuden, kuitenkin enintään kahdeksan (8) ääntä. Äänioikeus
tarkistetaan puolivuosittain, kesäkuun ja joulukuun lopun tilanteen mukaan.
 
Jäsenet käyttävät äänivaltaansa valtuuttamiensa liittokokousedustajiensa kautta. Liittokokoukseen voidaan osallistua
hallituksen tai liittokokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Edustajan valtakirjaan on merkittävä, kuinka monta ääntä edustaja saa käyttää kokouksessa. Yhdellä edustajalla on oikeus esittää valtakirja vain yhdeltä jäseneltä. Kannatus-, kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenillä sekä varsinaisten jäsenten henkilöjäsenillä ja hallituksen päätöksen mukaan liiton toimihenkilöillä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus ilman päätösvaltaa.
 
Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Jos kokouksessa käsiteltävä asia on ehdotettu pantavaksi pöydälle ja vähintään 1/3 annetuista äänistä on kannattanut pöydällepanoa, on asian käsittely siirrettävä seuraavaan liittokokoukseen, jolloin asia on ratkaistava. Pöydälle panoa koskeva äänestys on toimitettava suljetuin lipuin, jos vähintään yksi edustaja sitä vaatii.
 
9§ Kokouskutsut
Kirjalliset kokouskutsut liittokokouksiin tulee lähettää sähköpostitse tai postittaa muutoin varsinaisille jäsenille vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Muille jäsenille tulee kokouksista ilmoittaa vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouspäivää hallituksen valinnan mukaan sähköpostilla tai liiton äänenkannattajassa. 
 
Kokouskutsuissa on mainittava esille tulevat asiat ja syyskokouskutsuissa lisäksi hallituksen erovuoroiset jäsenet.
Jos jäsen haluaa liittokokouksessa käsiteltäväksi jonkin asian, tulee jäsenen siitä ilmoittaa sähköisesti tai kirjallisesti
liiton hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan valmistella ja sisällyttää kokouskutsuun. Kokouksen päätöksellä, jota 
on kannattanut puolet annetuista äänistä, voidaan kokouksessa ottaa käsiteltäväksi ja päätettäväksi sellainenkin asia,
jota ei ole säännöissä tai kokouskutsussa mainittu huomioon ottaen kuitenkin yhdistyslain asettamat rajoitukset.
 
10§ Pöytäkirja
Liittokokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen valitseman kahden pöytäkirjantarkastajan tarkastettava
ja hyväksyttävä. Tämän jälkeen liiton jäsenille toimitetaan sähköisesti jäljennös tarkastetusta ja hyväksytystä
liittokokouspöytäkirjasta.
 
11§ Varsinaiset kokoukset
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin,
- valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa,
- todetaan kokouksen laillisuus,
- todetaan edustajien valtakirjojen äänimäärät,
- esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös,
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edelliseltä vuodelta hallitukselle ja toiminnanjohtajalle ja
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin,
- valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa,
- todetaan kokouksen laillisuus,
- todetaan edustajien valtakirjojen äänimäärät,
- vahvistetaan seuraavaan kalenterivuoden toimintasuunnitelma,
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi toimikaudeksi,
- päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määrä ja varajäsenten määrä,
- valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle,
- valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
- päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus jäsenyhdistyksen jäsentä kohden ja kannatusjäsenten
jäsenmaksun suuruudesta
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
12§ Tilikausi ja tilintarkastus
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle
viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään
kolme (3) viikkoa ennen kevät-kokousta hallitukselle.
 
13§ Hallitus
Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu hallituksen puheenjohtaja
ja kolmesta yhdeksään (3-9) varsinaista ja yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Hallituksen varsinaisena jäsenenä
voi olla korkeintaan kaksi yhdistyksen saman varsinaisen jäsenen jäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja
varajäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta ja heistä yksi kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuorossa.
 
Syyskokous valitsee vuosittain varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Jos hallituksen jäsen eroaa
tai erotetaan kesken toimikauttaan, voidaan hänen seuraajansa valita muussakin liittokokouksessa jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu hallituksen
puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle jos vähintään kolmasosa hallituksen jäsenistä sitä vaatii
ja se on päätösvaltainen, kun hallituksen enemmistö puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Kokouksista on
pidettävä pöytäkirjaa. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
 
Hallituksen tehtävä on:
- edustaa liittoa ja hoitaa yhteiskuntasuhteita,
- kutsua koolle liittokokoukset, tarkastaa edustajien valtakirjat ja valmistella kokouksissa esille tulevat asiat
- huolehtia kokouksen päätösten toimeenpanosta
- ottaa ja vapauttaa tehtävistään liiton toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävistään ja palkkioistaan sekä johtaa
heidän toimintaansa
- päättää liiton omaisuuden myynnistä ja vaihtamisesta
- hoitaa liiton omaisuutta ja tilejä ja
- päättää hallinnossa ja taloudessa noudatettavista ohjesäännöistä sekä
- huolehtia juoksevista asioista
 
Hallitus asettaa avukseen talousvaliokunnan sekä erityistehtäviä varten tarpeellisia toimikuntia, joihin voidaan valita
jäseniksi myös liittoon kuulumattomia henkilöitä, antaa tehtävät ja määrää maksettavat palkkiot.
 
14§ Toiminnanjohtaja
Hallitus ottaa ja vapauttaa tehtävästään toiminnanjohtajan, joka vastaa liiton päivittäisestä hallinnosta ja talouden
hoidosta, osallistuu hallituksen käsiteltäviksi tulevien asiain valmisteluun, huolehtii päätösten toimeenpanosta sekä
suorittaa muut hallituksen hänelle antamat tehtävät.
 
15§ Nimenkirjoittajat
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä.
 
16§ Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
Päätökset näiden sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä vähintään 3/4:lla annetuista äänistä
kahdessa liittokokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kolmekymmentä (30 päivää). Liiton purkautuessa
sen varat käytetään suomalaisen keksintötoiminnan tukemiseen sillä tavoin kuin purkamisesta päättävä viimeinen
liittokokous päättää.